اين امامزاده مدفن برادرو خواهري از نوادگان امام موسي كاظم (ع) مي باشدكه ساختمان فعلي ان در سال 1370 توسط يكي از اهالي خير نوسازي گرديده است.