روستاي ينگه قلعه از دهستان در جزين در 3 كيلومتري رزن ،برج تاريخي اين امامزاده در روستاي ينگه قلعه واقع شده است. بقعه اين امامزاده نيز مانند اظهر بن علي داراي گنبد مخروطي بوده است كه در اثر سوانح طبيعي و غير طبيعي دورانهاي مختلف فرو ريخته و اكنون گنبد گردي بر بالاي آن بنا گرديده است .

اين برج 12 ضلعي موزون از ابنيه قرن هشتم هجري است كه احتمالا به دوره ايلخانان تعلق دارد . در حاشيه هاي اطراف طاق نماي خارجي آن كتيبه اي به خط كوفي و تزئينات آجري و كاشي كاري معرق به رنگ لاجوردي فيروزه اي و سفيد جلوه گري مي نمايد. برخي معتقدند كه از اين دو بنا يكي مدفن شيخ سلمان عارف در جزيني و ديگري خانقاه شيخ شي بوده است.