جد امامزاده سیدمحمد ((شاهزاده محمد)) سیدمحمد ابن موسی ابن جعفرکه در معیت برادر بزرگوار خود حضرت احمد ابن موسی علیه السلام (شاهچراغ) جهت دیدار حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) به ایران عزیمت کردند که در شیراز توسط حاکم وقت مورد حمله واقع گردیدند و در این حادثه شاهچراغ به شهادت رسیدند و برادر ایشان محمد ابن موسی ابن جعفر (جد شاهزاده محمد) در شیرازاقامت گزیدند و از کثرت عبادت و شب زنده داری به محمد عابد معروف شدند که قبر مطهر ایشان درهمان صحن شاهچراغ می باشد.

پسرایشان ابراهیم مجاب ازسادات بزرگواربودند که به کربلا عزیمت کردند و درهمانجا سکنی گزیدند. ابراهیم مجاب که پدر بزگوار امامزاده محمد (ع) میباشند به ابراهیم ضریر کوفی نیز معروف اند تا پایان عمرمجاور حائر حسینی بودند و در همانجا رحلت کردند که قبرشان نیز در زاویه شمال غربی رواق امام حسین (ع) قراردارد.

امامزاده محمد (ع) به همراه برادران خود به بهبهان مهاجرت کردند و ازسال۲۴۷ه.ق به سیرجان عزیمت کردند که یکی از برادران ایشان امامزاده علی درهمانجا مدفون هستند ودر پی درخواست های مردم امامزاده محمد (ع) در سال۲۴۹ه.ق به کرمان تشریف فرما شدند و مدت۵۰ سال در بین مردم این شهرزندگی کردندوسرانجام درسال۳۰۱ه.ق به دست حاکم وقت به شهادت رسیدند.