بناى امامزاده كمال (ع) از فرزندان امام موسى كاظم (ع) ، به شكل شش ضلعى به طول 3/90 متر است و در حاشيه ضياء آباد شهرستان تاكستان قرار دارد . بناى بقعه شامل سه بخش است و دو بخش الحاقى آن كاملاً نوساز و فاقد هر گونه ارزش هنرى است .

شكل داخلى بنا نيز شش ضلعى و داراى نازك كارى است . گنبد امامزاده از نوع دو پوش با ارتفاع آهيانه 7/80 متر است و بلندترين قسمت آن حدود 70/14 متر ارتفاع دارد . بنا داراى تزيينات آجر كارى در ميان طاق نماهاى اضلاع خارجى است و در گوشه سازى هاى داخل آن ، نقوش گل و بته مشاهده مى شود كه احتمالاً تا پايين امتداد داشته است . بناى امامزاده كمال از آثار قرن نهم ق و طرح آن در منطقه بى نظير است .