اين آرامگاه در آبادى درجزين از توابع شهرستان رَزَن استان همدان، در جانب مشرق راه ارتباطى همدان – قزوين و هفت كيلومترى مركز استان (همدان) قرار دارد. اين امامزاده همچنين در سه كيلومترى امامزاده اظهر و مجاور دهكده نيگى قلعه واقع است و بدين جهت امامزاده نيگى قلعه هم ناميده مى شود. به آرامگاه هود نيز معروف مى باشد. اين بنا، بُرج دوازده ضلعى خوش تناسبى است كه امروزه انسجام خود را از دست داده است.

به نظر مى رسد گنبد بيرونى بنا فرو ريخته و تنها سقف ضربى آن باقى و آشكار است. به هنگام عمران بنا تزئينات آجرى، كاشى كارى معرّق و معقلى به رنگ هاى لاجوردى و فيروزه اى و سفيد به همراه خطوط كوفى با كاشى فيروزه اى رنگ در حاشيه اطراف طاق نماهاى خارجى و پشت بغل هاى آن جلوه گرى مى كرده است كه اكنون جز آثار ناچيزى از آنها، چيز ديگرى بر جاى نيست. شيوه معمارى و سبك هاى هنرى بنا، قدمتش را به قرن هشتم هجرى مى رساند. اين بنا به شماره 367 به ثبت تاريخى رسيده است.

 منبع: بناهاى آرامگاهى، ص 178 و 219.