واقع در روستاى گوهران در ، 5 كيلومترى شمال شرقي آستانه اشرفيه است . آقا سيد محمد به اعتقاد مردم روستا از پسران امام جعفر صادق (ع) است كه با «آقا پر نور» نيز شهرت دارد. بقعه آقا سيد محمد بارها بر اثر طغيان آب سفيد رود صدمه ديده است. در اخرين بازسازى كه از اين بنا صورت گرفته به مسجد متصل شده است.

در باور اهالى است كه آقا سيد محمد زائران مشتاق خود را كه به عارضه چشمى دچارند شفاى عاجل مى دهد و هم از اين رواست كه به آقا پر نور معروف شده است.