بقعه مبارکه سيد محمد صالح (ع) معروف به فاطمي در شهرستان خلخال در خيابان اصلي شهر واقع شده است. بناي امامزاده مستطيل شکل با دو منار و گنبد پيازي شکل مي باشد پيش خوان ورودي اين بنا هم عرض خود ساختمان و به عمق تقريبا 5/1 متر است. پس از فضاي پيش خوان ورودي گنبد خانه مقبره قرار دارد که داراي تزئينات کاشي کاري مي باشد و روحانيت خاصي به فضا داده اين بنا داراي نماي بيروني بدون تزئينات و نيمه کاره مي باشد.

ضريح از جنس آلومنيوم روي مزار نصب شده است اين بقعه به صورت هيت امنائي و با نظارت اداره اوقاف و امور خيريه اداره مي شود .