سید شرفشاه دولابى فرزند عبد الله بن حسین عارفى است که در قرن 8 هجرى قمرى حوالى سال 790 مى زیسته و با نام و عنوان پیر شرفشاه شهرت داشته است، او از جمله پیر هایى بود که مرادشان بابا حسن عارف تبریزى بوده است سید شرفشاه واقع در روستاى دارسرا ، 5 کیلو مترى شرق رضوانشهر است ، این روستا به احترام نام سید شرفشاه به سید شرف الدین نیز معروف است .

بر اساس شجره موجود در بقعه نسب وى از طریق 10 پشت به امام موسى کاظم مى رسد ، تعداد شجره نامه ها و نسب نامه هاى شر فشاه زیاد است که اغلب با هم مطابقت ندارند ،به اعتقاد برخى محققان شرفشاه پیرى عارف بوده که بعد از مرگش اورا به مقام سیادت رسانده اند ، بناى بزر گ و نوساز و از آجر و سنگ مرمر ساخته شده است . به آن سفال سر مى باشد در گوشه اى از صحن وسیع حرم صندوق چوبى سادهاى مرقد را پوشانده است ، اهالى منطقه به این اعتقاد فراوان دارند، وبسیارى از اماکن زیارتى منطقه انزلى ، گسکرات ، طالشدولاب و گیل دو لاب به خاطر احترام فوق العاده اى که مردم نسب به شرفشاه دارند به برادران یا فرزندان این مرد عارف منتسب شده اند .