زيارتگاه امامزاده سيد حسين (ع) در مرکز شهر کلور در داخل پارک اين شهر قرار گرفته است.يک بناي کوچک مربع شکل با نماي کاشي کاري و کتيبه هاي قرآني که در قسمت ازاره اين بنا سنگ نوشته هاي شهدا شهر کلور قرار دارد دفن شده اند . پوشش کتيبه هاي قرآني کاشي بر روي ديوار سقف در داخل بنا را مي توان مشاهده کرد. ضريح زيبايي در داخل اين بنا قرار گرفته که جنس آن از فلز مي باشد.

اطراف اين بنا محوطه سازي شد که وجود باکس هاي گل و درخت زيبايي خاصي به اين مکان داده است.بناي امامزاده در تاريخ 1361 احداث شده است. در ضلع شرقي و غربي اين بنا دو درب به عرض 20/1 و به ارتفاع 50/2 متر قرا ردارد و در دو ضلع ديگر اين بنا دو پنجره با قوس پنج او هفت قرار گرفته است ديوارهاي داخلي بنا تا ارتفاع 5/1 متر با سنگ مرمريت سفيد و بتن پوشيده از گچ است و داراي کتيبه هاي قرآني کاشيکاري شده اي است.