بقعه امامزاده سيد حسين بن عبدالغفار اسکوئى بر روى تپه اى بلند در جنوب شهر اسکو واقع شده است مرقد و مزار ان مشهور به ولايت و نيکويى حضرت مير حسين بن سيد عبدالغفار الحسينى قدس الله تعالى سره در قريه اسکو واقع شده است وى از سادات عريضى است که منسوب به على عريضى بن امام جعفر صادق اند عليه الصلوات و السلام.