امامزاده سيد اشرف(ع) در روستاى ارسون (بين راه هشتجين و خلخال) قرار دارد. اين امام زاده خارج از روستا ودر کنار جاده قرار گرفته و درخت توت کهنسالى بر بناى امام زاده و ساير قبور سايه افکنده است .بناى تقريبا مخروبه با ديوارهاى ترک خورده آن را نماى خارجى سيمانى پوشانده است .است سقف خارجى بنا شيروانى و سقف داخلى آن خرپاى چوبى که براى جلو گيرى از ريزش آن يک تير و ستون فلزى در داخل بنا استفاده شده است. کف داخل سيمانى بوده و سنگ مزار اين امام زاده به سرقت رفته است.

به گفته اهلى روستا اين امام زاده از نوادگان امام موسى کاظم (ع) مى باشد .