اين زيارتگاه مدفن يكى از نوادگان امام چهارم ، در محله اى به همين نام در شهر قم قرار دارد . معمارى بنا به سده ى نهم و دهم هـ . ق و شايد اندكى فراتر تعلق دارد كه چند دهه ى پيش ويران و به جاى آن گنبد مرتفعى بنا شد . تنها اثر باقى مانده از معمارى قديم ، لوح كاشى فيروزه اى رنگ مرقد است كه از سده هفتم و هشتم به جا مانده است.