بر اساس شجره نامه شاه زاده اسمعيل فرزند بلا فصل امام موسي بن جعفر (ع) است كه به همن دليل حائز اهميت است و به علت قرار گرفتن بر فراز كوه به امامزاده كوه شهرت داردو با توجه به برخورداري از چشم انداز زيبا و هواي فرحناك يكي از محلهاي تفريحي وزيارتي تويسركان محسوب ميگردد .راه دسترسي به اين امامزاده از طريق مسير آسفالته كوچه باغي منشعب از خيابان امام حسين سرابي ميسر است.