فرزند بى واسطه امام موسى كاظم است و ضمنا اوجد سيد رضي و سيد مرتضى وسادات ميرعمادى مى باشد او با قاسم و عباس و امام رضا ازيك پدر و مادر ميباشند در مورد نوشته اند كه شترها كتاب او را حمل مى نمودند و از القاب او مرتضى و ابوجواب است و علت ملقب شدن به ابوجواب به دليل اين است كه امام رضا درسال آخر زندگي خود به سادات نامه اى مى نويسد و از آزار واذيت مامون آگاه مى سازد سادات پس ازوصول خبر دست به كارشده و چند نفر بين خودشان انتخاب مى كنند و به سر قبر پيامبر مى روند و چون پيامبر تنها جواب سلام ابراهيم را مى دهد او بعنوان فرمانده سادات انتخاب مي شود.

در رى مطلع مى شوند مامون امام رضا را به شهادت رسانده و در همانجا با سپاه مامون درگيرى بوجود آمده و شكست مى خورند وسادات هركدام به سمتى متوارى مى شوند او به بابلسر مى رود و دوباره قيام كرد اما شهيد مى شود ، در بابلسر داراى بقعه اى بزرگ وداراي ضريح مى باشد او شبيه ترين برادران خود به امام كاظم بوده است.