واقع در شهر آستانه اشرفيه در محله اى به نام حسين آباد كه طبق شجره موجود از پسران امام موسى كاظم (ع) است . بناى بقعه متصل به مسجد و در ميان گورستان محله است نصف آن طاق قوسى و سفيد كارى شده است و بام آن به صورت گنبدى آجرى است كه با آبى روشن رنگ آميزى شده است . يك ضريح فلزى ساده و مشبك مرقد آقا سيد حسين(ع) را پوشانده است .