اين كتاب شريف، مجموعه دعاهايى است كه امام زين العابدين عليه السلام انشاء فرموده اند و امام محمد باقر عليه السلام فرزند بزرگوارشان آن ها را نوشته اند و امام جعفر صادق عليه السلام نيز در مجلس حاضر بوده و آنها را مى شنيده است.

حجم كتاب

 كتاب صحيفه سجاديه داراى پنجاه و چهار دعا است كه شامل مباحث عرفانى، اخلاقى، اعتقادى، اجتماعى و سياسى مى باشد.

منزلت و اعتبار

 كتاب صحيفه سجاديه در ميان علماى شيعه به انجيل اهل بيت وزبور آل محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم ملقب گرديده است و همانطور كه انجيل عيسى عليه السلام و زبور داود عليه السلام دو كتاب آسمانى حاوى علوم و حكم بوده اند، صحيفه هم علوم و حكمى را در بر دارد كه جهانيان را به سعادت و نيكبختى مى رساند.

 در بسيارى از اجازات علماى اماميه نيز اين كتاب را به اخت القرآن يعنى خواهر قرآن وصف نموده اند( در برابر نهج البلاغه كه آن را« اخ القرآن» يعنى برادر قرآن گفته اند).

شيوه اى ابتكارى

 كتاب صحيفه سجاديه بسيارى از حقايق و علوم و معارف اسلامى را از راه دعا و درخواست از خداوند متعال به مردم جهان گوشزد مى فرمايد و خدا و رسول و امام را با برهانى كه روى دو پايه عقل و علم استوار است به همگان معرفى مى كند.

 اين كتاب خفتگان راه حق و حقيقت را بيدار كرده و اوصاف حسنه و اخلاق نيكو را، كه سزاوار خردمندان است، مى آموزد و چگونگى حاجت خواستن از خداى تعالى و دعا نمودن درباره يكديگر را ياد مى دهد و همگان را به راه خدا شناسى راهنمايى مى كند.

توصيه به حاكمان

 امام عليه السلام در كتاب صحيفه، بزرگان و فرمانروايان و زمامداران را به فروتنى و مهربانى در برابر زير دستان و ضعيفان جامعه تشويق مى نمايد و به هنگام جنگ راه هاى كمك خواستن از خداوند متعال را براى غلبه بر دشمن نشان مى دهد.

سند صحيفه سجاديه

 صحيفه سجاديه را علاوه بر امام محمد باقر عليه السلام، زيد بن على عليه السلام- برادر آن حضرت- نيز، نوشته است. اين نسخه بعد از شهادت زيد، به وسيله فرزندشان يحيى بن زيد و توسط متوكل بن هارون در اختيار محمد و ابراهيم، پسر عموهاى يحيى بن زيد قرار گرفته است.

 متوكل بن هارون مى گويد: من نسخه زيد بن على عليه السلام را با نسخه امام محمد باقر عليه السلام كه نزد امام صادق عليه السلام بود، مقايسه كردم و حتى يك حرف با هم فرق نداشتند.

 امام جعفر صادق عليه السلام صحيفه سجاديه را بر برخى از ياران خود مانند متوكل بن هارون نيز املا كرده اند و نسبت كتاب صحيفه سجاديه به امام زين العابدين عليه السلام در ميان علما و فقهاى شيعه متواتر است.