اوّل: اعمال مشترك ماه مبارك رمضان، كه مخصوص شب و روز معيّنى نيست، و آن بر چهار قسم است:

1ـ اعمالى كه در هر شب و روز ماه مبارك انجام مى شود.
2ـ اعمالى كه مخصوص شب هاى ماه مبارك است.
3ـ اعمالى كه مخصوص سحرگاهان پرفيض اين ماه است.
4ـ اعمالى كه مخصوص روزهاى ماه مبارك است.
دوم: اعمالى كه به روزها يا شب هاى معيّنى اختصاص دارد و پاداش و ثواب بى شمارى براى آنها ذكر شده است.
اعمال مشترك ماه مبارك رمضان
اعمال مخصوصِ شب ها يا روزهاى معيّنِ ماه مبارك رمضان
شب اوّل ماه
روز اوّل ماه
شب سيزدهم ماه
شب چهاردهم
شب پانزدهم
روز نيمه ماه رمضان
شب هفدهم ماه
شبهاى قدر
دعاى شب هاى دهه آخر ماه مبارك رمضان
نمازهاى شب هاى ماه مبارك رمضان
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان