روز ششم: در چنين روزى در سال دويست‏ و يك، مردم با امام رضا عليه السّلام بيعت كردند، سيّد روايت كرده:كه براى‏ شكرانه اين نعمت در اين روز دو ركعت نماز بجا آرند،در هر ركعت پس از«حمد» بيست‏ و پنج مرتبه سوره«توحيد»بخوانند. شب سيزدهم:آغاز شبهاى بيض [يعنى شبهاى روشن و تابناك كه عبارتند از شبهاى سيزدهم،چهاردهم و پانزدهم ماه] است‏ و در آن سه عمل مستحب است:اوّل:غسل كردن دوم:چهار ركعت نماز بخواند،در هر ركعت يك بار سوره«حمد» و بيست‏ و پنج بار سوره توحيد سوم:دو ركعت نماز،كه در اعمال شب سيزدهم رجب و شعبان بيان شد،در هر ركعت پس از سوره«حمد»سوره ‏هاى«يس»و «تبارك الّذى بيده الملك» و «قل هو اللّه احد» را بخواند.و در شب چهاردهم:اين نماز خوانده مى‏شود به صورت چهار ركعت با دو سلام كه در صفحات پيش در شرح دعاى‏ مجير بيان آن گذشت،كه هر كه آن را در ايام البيض ماه رمضان بخواند،گناهانش آمرزيده مى ‏شود هرچند به تعداد قطرات باران،و برگ درختان،و ريگ بيابان باشد.