شب بيست‏ و يكم: فضيلت اين شب نورانى از شب نوزدهم بيشتر است و بايد اعمال اين شب را،از غسل و احيا و زيارت و نماز هفت «توحيد» و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن كبير و غير آنها را انجام دهد و در غسل و احيا و سعى در عبادت، در اين شب و شب بيست ‏و سوم اصرار ورزد، در روايات به اين معنى كه شب قدر يكى از اين دو شب ميباشد، تاكيد شده در چند روايت آمده: كه از معصوم خواسته شد: معين فرماييد كه شب قدر كدام يك از اين دو شب است؟ايشان تعيين نكرد، بلكه فرمود:
ما أيسر ليلتين فيما تطلب
چه آسان است دو شب در آنچه مى‏ جويى
يا آنكه فرمود:
ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين و نحو ذلك. و قال شيخنا الصدوق فيما أملى على المشايخ في مجلس واحد من مذهب الإمامية و من أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل.
يا آنكه فرموده:باكى بر تو نيست كه در هر دو شب كار خير انجام دهى مانند ان.و شيخ ما صدوق در آنچه بر بزرگان در يك مجلس راجع به مذهب اماميه ديكته كرده چنين فرمود:هر كه اين دو شب را با بحثهاى علمى احيا بدارد بهتر است.