1 – غذاهاي سرخ کردني و چرب

2- غذاهاي حاوي قند زياد

3 – خوردن غذاي زياد بخصوص هنگام سحر

4 – خوردن چاي زياد هنگام سحر. چاي باعث افزايش ادرار شده و از اين طريق نمک هاي معدني که در طول روز، بدن به آنها نياز دارد، دفع مي شوند.

5 – سيگار: اگر شما نمي توانيد سيگار را به يکباره قطع کنيد از هفته هاي قبل از ماه رمضان شروع به مصرف کم آن کنيد.