ابو ابی الجوشاء، از اصحاب امیرمؤمنان علیه‏السلام بود. و هنگام عزیمت حضرت علی علیه‏السلام از کوفه به صفّین، پرچم‏دار سپاه امام علیه ‏السلام بود.

۱- رجال طوسی، ص ۶۵، ش ۴۰

منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱