ابن محرش بن عبد عمرو حنفی

وی فرزند عبد عمرو حنفی، از جمله سران بصره بود که به مدینه آمدند تا خلیفه سوم عثمان را از ستم ‏هایی به ملت اسلام روا می‏ داشت، بازدارند.(۱) او از سران و فرماندهان قوای «حکیم بن جبله» بود که قبل از بروز جنگ جمل در مقابل سپاه ناکثین قرار گرفتند. نقل است که وی در این نبرد، مقابل «عبدالرحمن بن عتّاب» و حرقوص بن زهیر به جنگ عبدالرحمن بن حارث و ذُریح در مقابل زبیر و خود حکیم بن جبله در مقابله طلحه قرار گرفتند و با او جنگیدند.(۲).

پی نوشت ها:

۱- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۴۹

۲- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۴۷۱

منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱