صابئين يا مندائيان (پيروان حضرت يحيى) در روزهاى ويژه اى از سال که آن ها را مبطل مى نامند از خوردن گوشت، ماهى و تخم مرغ خوددارى مى کنند. از جمله اين روزها 26، 27، 28، 29 و 30 ماه سمبلتا، روزهاى ششم و هفتم ماه دولا و روز دوم ماه هطيا است.

آن ها روزه واقعى را روزه دار بودن اعضا و جوارح آدمى مى دانند. که در کتاب کنزاربا يا صحف آدم، مقدس ترين کتاب مندائى ها آمده است: اى مومنان، براى تان گفتم که روزه بزرگ فقط نهى از خوردن و آشاميدن نيست بلکه ديدگان تان را از نگاه هاى هيز و شيطانى و گوش هاى تان را از شنيدن حرف هايى که مردم در خانه خود مى زنند برحذر داريد و زبان هاى تان را به گفتارهاى دروغ و ناپسند نيالاييد.

دانشنامه حوزه نت