(۱۴۲۵ هـ.ق)

ولادت

آیت اللّه میرزا حسنعلى مروارید در خانواده اى متدین، که از آن چند عالم بزرگوار دیگر نیز، مانند پـدر مـرحومشان شیخ محمدرضا (۱۲۹۹ – ۱۳۳۸ه)، معروف به تقوا وپرهیزکارى، و عمویشان شیخ عـلـى اکبر، که یکى از شاگردان محمد کاظم خراسانى بود،دیده به جهان گشود.
خاندان

خواجه شهاب الـدیـن عبد اللّه مروارید کرمانى (۸۶۵ – ۹۹۲ه)، یکى از ادیبان زمان خود و نویسندگان معروف آن دوره، جـد پـدرى ایـشان است . و آیت الله شیخ حسنعلى تهرانى (متوفاى سال ۱۳۲۵ه)، که یکى از شاگردان برجسته ى میرزا محمد حسن شیرازى کبیر بود، جد مادرى آن بزرگوار است .
اساتید

آیت اللّه شیخ حسنعلى اصفهانى، وشیخ هاشم قزوینى ازاساتید ایشان هستند. وى بیشترین اوقات درسى خود را در خدمت آیت اللّه آقا میرزا مهدى اصفهانى بوده است . او تاپایان عـمر آیت اللّه آقا میرزا مهدى اصفهانى ملازم ایشان بود. دو سال بعد از فوت استادش قریب چهل سـال،به تدریس خارج فقه اشتغال داشت و درسهایى در معارف الهى ارایه داد و عده اى از علما و فضلا از محضر ایشان بهرمند شدند.
تألیفات

یکى از تالیفات برجسته ى آن ابرمرد، کتاب تنبیهات حول المبدا والمعاد است که با موضوعاتى مـانند اعتقادات اسلامى در توحید و صفات، خلق روح انسانى، افعال انسان، سرنوشت وبازگشت بـه سـوى خـدا، و نـیز برخى از موضوعات در رابطه با مسائل اعتقادى که شامل فروع وتفصیلات است، سر و کار دارد.
وفات

سرانجام این عالم با تقوا و مردمى در آستانه یکصد سالگى در تاریخ ۲۰ شعبان المعظم ۱۴۲۵ هـ ق دار فانى را وداع گفت