عنوان: آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی
مولف: عبدالعظیم کریمی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات اندیشه معاصر-عابد
سال نشر: ۱۳۸۸
نوبت نشر: پنجم
محل نشر: تهران

۱۴۶صفحه

«آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی»، عنوان کتاب عبدالعظیم کریمی است که انتشارات عابد آن را در حوزه تربیت اجتماعی منتشر کرده است. در این پژوهش، آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی با تأکید بر موضوع اصالت فرد است. نویسنده که این اثر را با استناد به سخنان و نوشته‌های صاحب‌نظران امور تربیتی سامان داده، بر آن است که در فرآیند تربیت اجتماعی، اجبار و الزامات مورد نظر جامعه بدون در نظر گرفتن محوریت فرد در تربیت اجتماعی به نوعی مانع از اجتماعی شدن او می‌گردد.

وی در گفتار نخست، زندگی عاریه‌ای در قلمرو تربیت اجتماعی را به بحث گذارده و به آن به عنوان پدیده آسیب‌زای تعلیم و تربیت اجتماعی در عصر جدید نگریسته است.

گفتار دوم به مفهوم‌شناسی و تشریح ابعاد تربیت اجتماعی اختصاص یافته و در ادامه مؤلفه‌ها و نظریه‌های تربیت اجتماعی با تأکید بر جنبه‌های متمایز اجتماعی کردن و اجتماعی شدن ارائه شده است.

نویسنده در پایان به نقش خود و چگونگی توسعه آن در فرآیند شکل‌گیری شخصیت پرداخته و نقش عوامل بیرونی در تربیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.

منبع: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی