آسین پالاسیوس

Miguel Asin Palacios
(۱۸۷۱ – ۱۹۴۴ م.)

خاورشناس پرکار اسپانیایى، که داراى مطالعات و آثارى در ادبیات فارسى، عربى، الهیات،فلسفه اسلامى و مسیحیت است.

پایان نامه دکترى خود را درباره غزالى نوشت (۱۸۹۶).

اشتغلات علمى او عبارتند از: استاد زبان عربى در دانشگاه مادرید، تاسیس مجله فرهنگ اسپانیایى، سرپرست مجموعه کتب آباء شرقى، سردبیر مجله آندلس و عضو مجمع علمى عربى دمشق.
حاکمیت اسلام در پهنه بخشى از اروپا و نفوذ فرهنگ اسلامى در آنجا، به ویژه در اسپانیاو آثار باقى مانده از آن دوران، زمینه هاى گرایش آسین به فرهنگ و تمدن اسلامى شد و درهمین راستا، وى حاصل پژوهشهاى متعدد خود را در قالب کتاب و مقاله منتشر ساخت.

درمورد فرقه ها و گرایشهاى اسلامى، تحقیقات وى درباره ابن حزم، غزالى به عنوان یک متفکربرجسته اشعرى و جاحظ به عنوان یک اندیشمند معتزلى و نیز در خصوص شاذلیه قابل توجه اند.
کتاب الفصل فى اهواء الملل و النحل را همراه با ترجمه اسپانیایى و بررسى آراى ابن حزم، در پنج جلد منتشر کرد.

مطالعات وى در مورد ابن حزم، به همین جا پایان نیافت، بلکه الاخلاق و السلوک ابن حزم را به اسپانیایى ترجمه کرد.

دو کتاب با عنوانهاى ابن حزم قرطبى نخستین مورخ آراى دینى وابن حزم قرطبى در سالهاى ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ به زبان اسپانیایى در مادرید منتشر کرد.

مقاله تحلیلى «کلام نقلى ابن حزم قرطبى » را نوشت و رساله اى از ابن حزم با عنوان «نسخه خطى منتشر نشده ابن حزم » به چاپ سپرد.
اما آثار آسین در مورد غزالى، شامل ترجمه برخى آثار غزالى و تحلیل آراى اوست.

وى کتاب الاقتصاد فى الاعتقاد را به اسپانیایى ترجمه کرد. همچنین هفت مقاله و کتاب در بررسى آراى غزالى نوشت که عناوین آنها عبارتند از: عقیده و اخلاق و پارسایى از نگاه غزالى، «معنى واژه تهافت در آثار غزالى وابن رشد»، «عرفان غزالى »، غزالى و مسیحیت (وى در این کتاب تحلیل گسترده اى از کتاب احیاء علوم الدین ابوحامد غزالى ارائه کرده است، «نفسانیه الاعتقاد بحسب الغزالى »، «نقسانیه الوجد الصوفى عند صوفیین کبیرین: الغزالى وابن عربى ».
تورمدا رساله «منازعه الحمار» اخوان الصفا را به خود نسبت داده بود، آسین با توضیح اینکه این رساله ها از اخوان الصفاست، آن را در مادرید منتشر کرد (۱۹۱۴).

در سال ۱۹۳۰ مقاله اى در توصیف و تحلیل کتاب الحیوان و البیان و التبیین جاحظ نوشت.

آسین در مقاله اى در مجله اندلس، به شاذلیه پرداخت.

شاذلیه از فرق صوفیه در شمال آفریقا و داراى اعتقادات کلامى ویژه اى است. سلسله جنبان این فرقه على بن عبدالله بن عبدالجبار بن تمیم شاذلى (۵۹۱ – ۶۵۶ق.) است.