امام صادق (علیه السّلام) فرمود: مسواک کردن از سنن پیامبران است.

على (علیه السّلام) فرمود: مسواک کردن موجب خشنودى خداوند، و سنّت پیامبر، و خوشبو کننده دهان است.

پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) هر شب سه بار مسواک مى کرد: یک بار پیش از خواب، یک بار وقتى از خواب براى نماز شب برمى خاست، و یک بار پیش از آنکه براى نماز صبح از خانه بیرون رود.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) چون نماز عشا را مى خوانددستور مى داد آب وضو و مسواکش را آماده کنند و روى آن را پوشانیده نزد سر اوبگذارند . آنگاه مى خوابید آنقدر که خدا بخواهد.

سپس از خواب برمى خاست و مسواک مى کرد و وضو مى گرفت و چهار رکعت نماز مى گزارد، دوباره مى خوابید و باز از خواب برمى خاست و مسواک مى کرد و وضو مى گرفت و نماز مى خواند.

آن گاه امام صادق (علیه السّلام) فرمود: در رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) براى شما سرمشق خوبى است (شما هم به او اقتدا کنید). و در آخر سخن فرمود: پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) هر بار که از خواب برمى خاست مسواک مى کرد.

پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) براى هر نمازى مسواک مى کرد.

پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) در هنگام مسواک کردن مسواک را به عرض دندانهامى کشید .

رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) با چوب اراک مسواک مى کرد، و جبرئیل او را چنین دستور داده بود.

ملحقات

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) فراوان مسواک مى کرد .

مسواک کردن در سحر پیش از وضو، از سنّت است.

رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: چوب درخت مبارک زیتون براى مسواک خوب است، دهان را خوشبو مى کند، جرم دندان را مى برد، و آن مسواک من ومسواک پیامبران پیش از من است.

رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: هر که روزى دو بار مسواک کند بر سنّت پیامبران (علیهم السّلام) مداومت نموده است.

منبع: سنن النبى،علامه سید محمدحسین طباطبائى