امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) در ماه رمضان (سال اول هجرت) در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد، و سال دوم در دهه دوم و در سال سوم در دهه آخر اعتکاف نمود، ولى پس از آن همیشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مى نمود.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

جنگ «بدر»در ماه رمضان (سال دوم هجرت) اتفاق افتاد، به این جهت رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) در آن سال در مسجد معتکف نشد. اما سال بعد، آن حضرت دو دهه اعتکاف کرد: یک دهه براى همان سال، و دهه دیگر براى قضاء اعتکاف سال قبل.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) چون دهه آخر ماه رمضان مى شد در مسجد اعتکاف مى کرد؛برایش خیمه اى مویین مى زدند و حضرت کمرهمّت براى عبادت مى بست و بستر خوابش را برمى چید. یکى گفت:

از زنان نیز کناره مى گرفت؟فرمود: نه، از زنان کناره نمى گرفت.

مؤلف: این معنى در روایات زیادى نقل شده که بعضى از آنها در باب هفدهم گذشت. و گفته اند که مقصود از«عزلت»کناره گیرى از آنان در بستر بوده است نه درمعاشرت و مصاحبت با آنان .

منبع: سنن النبی،علامه سید محمدحسین طباطبائى