پدر و مادر حق زیادی بر گردن فرزندان دارند، لذا رعایت حقوق و احترام آنان، آثار معنوی بسیار ثمربخش و حتی در امور دنیوی فرزندان تأثیرگذار می‌باشد. از طرف دیگر، عدم احترام به ایشان، آثار زیانبار و جبران ناپذیری در دنیا و آخرت برایشان در پی خواهد داشت.
به راهکارهایی در باب احترام پدر و مادر توجه فرمایید:

۱- با آنها نیکو سخن بگویید.
۲- اگر آنها را ناراحت کرده‌اید، بکوشید تا خوشحالشان کنید.
۳- در نیکی کردن به پدر مادر، خوب و بد بودن آنها را ملاحظه نکنید، (حتی باید به والدین غیر مؤمن نیکی کرد).
۴- اگر امر به حرامی کردند، اطاعت نکنید اما حق بدرفتاری با آنان را ندارید.
۵- لازم است بعد از درگذشت آنها نیز به ایشان احساس کنید:
الف- برایشان نماز بخوانید.
ب- برایشان استغفار کنید.
۶- پس از مرگ آنان، تعهدات و بدهی‌هایشان را ادا کنید.
۷- دوستان آنها را نیز اکرام کنید.
۸-پیش از آن که چیزی از شما بخواهند، حاجتشان را برآورید.
۹- در حضورشان با احترام بنشینید.
۱۰- صدای خود را از صدای آنها بلندتر نکنید.
۱۱- در چشمانشان خیره نشوید.
۱۲- با دست و چشم به آنها اشاره نکنید.
۱۳-آنها را به اسم صدا نزنید.
۱۴-جلوتر از ایشان راه نروید(مگر آن که ضرورتی داشته باشد).
۱۵- قبل از ایشان ننشینید.
۱۶- اگر عصبانی شدند، نسبت به آنان خشوع کنید.
۱۷-در همه حال از آنها تشکر کنید.
۱۸- مراقب باشید، هیچ گاه به ایشان دشنام ندهید.
۱۹- بکوشید تا هرگز آنها را خشمگین نسازید.
۲۰- در حد ممکن، در برآوردن نیازها و تأمین هزینه آنان بکوشید.
۲۱- هر قدر می‌توانید نسبت به ایشان نیکی کنید.
۲۲- هرگز در مقابل ایشان تکبر نکنید.
۲۳- در خواست‌هایشان را برآورده سازید(هر چند به آن نیاز نداشته باشند).
۲۴- چنانچه در حق شما بدی کردند؛ در مقابل، برایشان استغفار و طلب خیر کنید.
۲۵-در مجالس، بالاتر از ایشان ننشینید.
۲۶- اگر از شما خواستند پیش آنان بمانید، در حد امکان از ایشان جدا نشوید.
۲۷- در احسان به والدین، جانب مادر را بیشتر مراعات کنید.
۲۸-به وصیت‌هایشان عمل کنید.
۲۹- بدهی‌های آنان را ادا کنید(در صورت توانایی).
۳۰- اگر بین امر و نهی والدین تعارضی بوده اگر ممکن است، رضایت هر دو را جلب کنید و گرنه، جانب مادر را ترجیح دهید.
۳۱- اگر شما را به خوردن غذای شهبه‌ناک امر کردند، اطاعات کنید.
۳۲- اگر در وقت نماز شما را به کاری امر کردند، نماز را به تأخیر انداخته و فرمان آنان را اطاعت کنید.
۳۳- از آزار دیگران نسبت به والدین جلوگیری کنید.
۳۴- پیش از آنان شروع به خوردن غذا نکنید.
۳۵- در مجالس، روی خود را از انها برنگردانید.
۳۶- کاری نکنید که دیگران به پدر و مادر شما بد بگویند.
۳۷- در وقت ورودشان از جا برخیزید.
۳۸- مراقب سلامتی آنان باشید اگر نیاز به پزشک و… دارند.
۳۹- هرگز برای آنان آرزوی مرگ نکنید.
۴۰- از آنان بخواهید تا در حق شما دعا کنند(دعای پدر و مادر در مورد فرزندان مستجاب است انشاء الله).
۴۱- غیبت آنان را مدارید و نگذارید دیگران از آنها غیبت کنند.
۴۲-صفات نیک ایشان را در حضور و غیابشان یادآور شوید.
۴۳- ابراز محبت خود را نسبت به آنها آشکار کنید.
۴۴- هر چه می‌توانید در برابرشان تواضع کنید.
۴۵- از ایشان تقاضایی نکنید که موجب شرمندگیشان شود.
۴۶- بدی‌هایشان را فراموش کنید و تکرار نکنید.
۴۷- نیکی به پدر و مادر را به بهانه این که آنان هنوز جوان هستند، ترک نکنید.
۴۸- لزوم احترام ایشان را به اعضای دیگر خانواده گوشزد کنید.
۴۹-در حد امکان، زمینه تفریح، گردش و زیارت را بر ایشان فراهم آورید.
۵۰- نقاط ضعف آنان را برای دیگران بازگو نکنید.

منبع: تبیان